Daily Archives

June 11, 2021

উত্তৰ-পূৱৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কৃতকাৰ্য্যতাৰ বাবে ছেটেলাইট ইমেজিং হ’ব

উত্তৰ পূৰ্বৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ছেটেলাইট ইমেজিঙ হ'ব ইছৰ’(ISRO) সহযোগত।এই মন্তব্য কৰিছে ড’নাৰ মন্ত্ৰী ড°…

বেজী-সূতাৰে গামোচাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ “কৰতল কমল”, কবিতাটো লিপিবদ্ধ কৰি…

বেজী-সূতাৰে গামোচাত লিপিৱদ্ধ কৰিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যুগজয়ী কবিতা “কৰতল কমল”,।বাক্সা বৰিমাখাৰ জ্যোতিষ…